Reklamácie

Záruka

Vaubex zaručuje, že tovar je v okamžiku jeho zaslania zákazníkovi bez vád a v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou. Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale tovaru.

Zákazník je povinný okamžite po obdržaní zásielky skontrolovať správnosť a úplnosť jej obsahu a prípadné nedostatky najneskôr v lehote jedného týždňa od prijatia zásielky uplatniť u Vaubex na adrese uvedenej v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade neúplnej zásielky uskutoční Vaubex bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie zákazníka dodatočnú zásielku. Náklady na prepravu hradí v takom prípade Vaubex. V prípade reklamácie chyby tovaru bude postupované podľa všeobecných predpisov.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník – spotrebiteľ má právo v súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením zákazníka – spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Odstúpenie sa uskutoční písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným spolu s tovarom na adresu sídla Vaubex s. r.o. alebo e-mailom na adrese info@vaubex.sk alebo iným spôsobom preukazujúcim, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar musí byť vrátený Vaubex v stave, v akom ho zákazník prevzal, bez akéhokoľvek poškodenia či znehodnotenia (obaly potravinárskeho tovaru nesmú byť otvorené), nesmie niesť žiadne známky jeho používania a musí byť vrátené vrátane príslušenstva, kompletnej dokumentácie a originálneho obalu.

Nebezpečenstvo spojené so spätným zaslaním tovaru rovnako ako dôkaz o jeho zaslaní nesie zákazník (odporúčame Vám preto tovar riadne zabaliť, aby nedošlo k znehodnoteniu jeho originálneho obalu, popr. tovar väčšej hodnoty poistiť).

Pokiaľ zákazník tovar odovzdal späť včas a riadne, vráti Vaubex zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu vráteného tovaru vrátane DPH bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to v hotovosti, zaslaním kúpnej ceny poštovou poukážkou na adresu zákazníka alebo prevodom na účet zákazníka, z ktorého bola kúpna cena uhrádzaná.

Odstúpenie nie je prípustné, ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj v prípadoch upravených v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie nie je prípustné najmä, ak:

a) tovar, ktorý vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený alebo tovar, ktorý sa rýchlo kazí;

b) tovar, pri ktorom došlo k otvoreniu jeho spotrebiteľského balenia.

Ak dôjde k porušeniu povinností zákazníka pri odstúpení od zmluvy v zmysle vyššie uvedených ustanovení alebo porušení povinnosti riadneho vrátenia tovaru Vaubex má právo žiadať od zákazníka náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Vitajte na novej webstránke Koreniny.sk

Ak ste boli zaregistrovaný na starej webstránke, a nefungujú Vám prihlasovacie údaje, budete sa musieť opäť zaregistrovať.

Váš tím Koreniny.sk

Zaregistrovať sa