Kvalitu potravín a korenín
slovenskej značky VIDO
a férové ceny
garantuje spoločnosť Vaubex s.r.o.

  • Kvalita
  • Serióznosť
  • Dobrá cena
  • Najširšie portfólio produktov
  • Tradícia
  • Vlastné baliace linky
  • Praktické balenie tovaru

Kúpou produktov značky VIDO dávate prácu ľuďom na celom Slovensku.