Všeobecné obchodné podmienky

Vaubex s.r.o.

ako predávajúceho potravín prostredníctvom internetového predaja

Názov: Vaubex s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 12/b, 821 04 Bratislava
IČO: 44 924 330
IČ DPH: SK2022986878
E-mail a telefón: info@vaubex.sk
Telefón: +421 918 760 002
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 60502/B

(ďalej len Vaubex )

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
e-mail:ba@soi.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody uzatvorené zákazníkom ako kupujúcim a Vaubex ako predávajúcim .

Účastníci

Vaubex uzatvára kúpne zmluvy so zákazníkmi, ktorí sú:

a) fyzickými osobami nenakupujúcimi tovar pre svoju podnikateľskú činnosť, ďalej tiež „zákazníci – spotrebitelia“

b) fyzickými osobami či právnickými osobami, ktoré nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ďalej tiež „zákazníci – podnikatelia“

Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP je nákup/predaj tovaru prezentovaného na stránkach www.koreniny.sk (ďalej len „tovar“).

Spôsob objednania tovaru / uzatvorenie zmluvy

Vyberte si tovar. Do príslušného okna zadajte požadované množstvo a kliknite na „Vložiť do košíka“. V košíku sa zobrazia všetky položky Vami určené k objednaniu a ich celková cena. Kliknite na ikonu „Odoslať objednávku“, vyplňte požadované údaje a formulár odošlite.

Kúpna zmluva je medzi VaubexX a zákazníkom uzatvorená doručením elektronického potvrdenia prijatia objednávky zo strany Vaubex. Toto potvrdenie bude doručené Vaubex prostredníctvom e-mailu na zákazníkom uvedenú e-mailovou adresu. V prípade, že tovar nebude skladom, bude zákazník informovaný o termíne dodania.

Pokiaľ by firma Vaubex po uzatvorení kúpnej zmluvy zistil, že objednaný tovar už nie je u Vaubex k dispozícii alebo ho nie je možné z iných dôvodov dodať, ponúkne zákazníkovi tovar, čo sa druhu, kvality a ceny týka rovnocenný s tovarom objednaným, ak to nie je možné alebo ak nebude s touto zmenou zákazník súhlasiť, môže Vaubex odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákazník už objednaný tovar zaplatil, popr. čiastočne zaplatil, Vaubex toto plnenie vráti bez zbytočného odkladu od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru prebehne na náklady zákazníka na ním uvedenú dodaciu adresu prostredníctvom prepravnej služby DPD. Ak sa Vaubex a zákazník – spotrebiteľ nedohodnú inak, Vaubex je povinné objednávku zákazníka – spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej potvrdenia. Vaubex je kedykoľvek oprávnená plniť objednávku po častiach. Ak spoločnosť Vaubex nemôže objednaný tovar dodať, je povinná o tom bezodkladne informovať zákazníka – spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu, ak bola zaplatená, resp. sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení.

Náklady na prepravu tovaru bude znášať zákazník a budú vypočítané na základe hmotnosti objednávky. Za každý balík do 30kg bude účtované jednotné prepravné 5€.

Zasielanie tovaru sa realizuje iba v rámci SR. Vaubex k cene tovaru neúčtuje balné.

Cena

Aktuálna cena tovaru vrátane DPH je uvedená priamo na stránkach www.koreniny.sk a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom internetu. Vaubex si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uverejnená na www.koreniny.sk v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Spôsoby úhrady

Kúpna cena tovaru je splatná okamžikom uzatvorenia kúpnej zmluvy a musí byť zaplatená najneskôr pri prevzatí tovaru.

Kúpnu cenu možno uhradiť:

– dobierkou

– prevodom na účet Vaubex na základe zaslanej faktúry

Úhrada faktúrou je možná iba vtedy, pokiaľ je tento spôsob v jednotlivom prípade zvlášť dohodnutý (platí pre zákazníkov – podnikateľov).

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok je Vaubex oprávnené kedykoľvek a podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že akákoľvek dodávka tovaru bude podmienená platbou kúpnej ceny alebo jej časti vopred, t.j. pred dodaním tovaru.

Záruka

Vaubex zaručuje, že tovar je v okamžiku jeho zaslania zákazníkovi bez vád a v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou.Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale tovaru.

Zákazník je povinný okamžite po obdržaní zásielky skontrolovať správnosť a úplnosť jej obsahu a prípadné nedostatky najneskôr v lehote jedného týždňa od prijatia zásielky uplatniť u Vaubex na adrese uvedenej v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade neúplnej zásielky uskutoční Vaubex bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie zákazníka dodatočnú zásielku. Náklady na prepravu hradí v takom prípade Vaubex. V prípade reklamácie chyby tovaru bude postupované podľa všeobecných predpisov.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník – spotrebiteľ má právo v súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením zákazníka – spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Odstúpenie sa uskutoční písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným spolu s tovarom na adresu sídla Vaubex s. r.o. alebo e-mailom na adrese info@vaubex.sk alebo iným spôsobom preukazujúcim, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar musí byť vrátený Vaubex v stave, v akom ho zákazník prevzal, bez akéhokoľvek poškodenia či znehodnotenia (obaly potravinárskeho tovaru nesmú byť otvorené), nesmie niesť žiadne známky jeho používania a musí byť vrátené vrátane príslušenstva, kompletnej dokumentácie a originálneho obalu. Lehota kupujúceho  na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy je 14 dní.

Nebezpečenstvo spojené so spätným zaslaním tovaru rovnako ako dôkaz o jeho zaslaní nesie zákazník (odporúčame Vám preto tovar riadne zabaliť, aby nedošlo k znehodnoteniu jeho originálneho obalu, popr. tovar väčšej hodnoty poistiť).

Pokiaľ zákazník tovar odovzdal späť včas a riadne, vráti Vaubex zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu vráteného tovaru vrátane DPH bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to v hotovosti, zaslaním kúpnej ceny poštovou poukážkou na adresu zákazníka alebo prevodom na účet zákazníka, z ktorého bola kúpna cena uhrádzaná.

Odstúpenie nie je prípustné, ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj v prípadoch upravených v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie nie je prípustné najmä, ak:

a) tovar, ktorý vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený alebo tovar, ktorý sa rýchlo kazí;

b) tovar, pri ktorom došlo k otvoreniu jeho spotrebiteľského balenia.

Ak dôjde k porušeniu povinností zákazníka pri odstúpení od zmluvy v zmysle vyššie uvedených ustanovení alebo porušení povinnosti riadneho vrátenia tovaru Vaubex má právo žiadať od zákazníka náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Ochrana osobných údajov

Zákazník odoslaním objednávky udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vaubex svoj súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke a odoslaných Vaubex za účelom plnenia kúpnej zmluvy a tiež na marketingové účely (zasielanie informácií a ponúk o výrobkoch zn. Vaubex a službách Vaubex). Zákazník súhlasí s poskytnutím svojich údajov tretím osobám, najmä prepravcom objednaného tovaru, výlučne za účelom splnenia objednávky. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu 10 rokov. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia Vaubex na elektronickú adresu info@vaubex.sk alebo poštou.

Vaubex nebude osobné údaje zákazníka okrem účelov obsiahnutých v bode 10.1 využívať alebo poskytovať ďalej.

Právna úprava

Vzťahy vznikajúce medzi Vaubex a zákazníkmi sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Vaubex a zákazníkmi – spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Vaubex a zákazníkmi – podnikateľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.